Η αναθεώρηση αφορά στον έλεγχο του μεταφρασμένου κειμένου σε σχέση με το πρωτότυπο ώστε να εντοπιστούν αποκλίσεις στη μετάφραση, μη μεταφρασμένες λέξεις/κείμενα, συντακτικά-γραμματικά λάθη κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεταφραστικές μας υπηρεσίες (translation services) και τις αντίστοιχες χρεώσεις μπορείτε να πατήσετε αντίστοιχα στις λέξεις: Υπηρεσίες & Χρεώσεις